jump to navigation

uga wangsit siliwangi 4 April 2011

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: , , , ,
trackback

Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

“Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. Sabab pikeun ngaing, hanteu pantes jadi Raja, anu somah sakabéhna, lapar baé jeung balangsak.”
(Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang :
“Perjalanan kita hanya sampai disini hari ini, walaupun kalian semua setia padaku! Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup kedepan nanti, agar besok lusa, kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran! Bukan Pajajaran saat ini tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu! Pilih! aku tidak akan melarang, sebab untukku, tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin.)

Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing, geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun, geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya, geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha, geura misah ka beulah kulon!
(Dengarkan! Yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan! Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara! Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur! Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat!)

Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan, masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. Tapi masing nyaraho, arinyana bakal kamalinaan. Engkéna bakal aya babalesna. Jig geura narindak!
(Dengarkan! Kalian yang di timur harus tahu: Kekuasaan akan turut dengan kalian! dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi!)

Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Engké jaga, mun tengah peuting, ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan, tah éta tandana; saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Ulah sina talangké, sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang!
(Kalian yang di sebelah barat! Carilah oleh kalian Ki Santang! Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawéné. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir! Silahkan pergi! Ingat! Jangan menoleh kebelakang!)

Dia nu marisah ka beulah kalér, daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. Turunan dia, lolobana bakal jadi somah. Mun aya nu jadi pangkat, tapi moal boga kakawasaan. Arinyana engké jaga, bakal ka seundeuhan batur. Loba batur ti nu anggang, tapi batur anu nyusahkeun. Sing waspada!
(Kalian yang di sebelah utara! Dengarkan! Kota takkan pernah kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian, kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah!)

Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu. Ngaing bakal datang deui, nulungan nu barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mun ngaing datang moal kadeuleu; mun ngaing nyarita moal kadéngé. Mémang ngaing bakal datang. Tapi ngan ka nu rancagé haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna. Mun ngaing datang; teu ngarupa teu nyawara, tapi méré céré ku wawangi. Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.
(Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat; apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa diteemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. dan bahkan berlebihan kalau bicara.)

Engké bakal réa nu kapanggih, sabagian-sabagian. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus, teu ngahiding ka panglarang; ngoréhan bari ngalawan, ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak angon; imahna di birit leuwi, pantona batu satangtungeun, kahieuman ku handeuleum, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé, lain méong lain banténg, tapi kalakay jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih. Sabagian disumputkeun, sabab acan wayah ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, anggeus nyorang: undur jaman datang jaman, saban jaman mawa lalakon. Lilana saban jaman, sarua jeung waktuna nyukma, ngusumah jeung nitis, laju nitis dipinda sukma.
(Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Anak Gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handeuleum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai jaman yang satu datang lagi satu jaman yang jadi sejarah/kejadian baru, setiap jaman membuat sejarah. setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi.)

Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang, jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. Tah di dinya, sanagara bakal jadi sampalan, sampalan kebo barulé, nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita, raja-raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel bubuntut, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab murah jaman seubeuh hakan.
(Dengarkan! yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibantaeun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah di situlah, sebuah nagara akan pecah, pecah oleh kerbau bule, yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan.)

Ti dinya, waluku ditumpakan kunyuk; laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Ti nu laleungit, tambah loba nu manggihna. Tapi loba nu pahili, aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh, yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan; tapi jalan nu pasingsal!
(Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual! Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahwa jaman sudah berganti! Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah!)

Nu tutunjuk nyumput jauh; alun-alun jadi suwung, kebo bulé kalalabur; laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri, tapi seuri teu anggeus, sabab kaburu: warung béak ku monyét, sawah béak ku monyét, leuit béak ku monyét, kebon béak ku monyét, sawah béak ku monyét, cawéné rareuneuh ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu paraeh kalaparan. ti dinya, turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong, sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Hanteu arengeuh, yén jaman geus ganti deui lalakon.
(Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur. Negara pecahan diserbu monyet! Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata, pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. mereka tidak sadar bahwa jaman sudah berganti cerita lagi.)

Laju hawar-hawar, ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur, galudra megarkeun endog. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Pangpring sabuluh-buluh gading. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk turunan urang; ngamukna teu jeung aturan. loba nu paraéh teu boga dosa. Puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan, nu bingung tambah baringung; barudak satepak jaradi bapa. nu ngaramuk tambah rosa; ngamukna teu ngilik bulu. Nu barodas dibuburak, nu harideung disieuh-sieuh. Mani sahéng buana urang, sabab nu ngaramuk, henteu beda tina tawon, dipaléngpéng keuna sayangna. Sanusa dijieun jagal. Tapi, kaburu aya nu nyapih; nu nyapihna urang sabrang.
(Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi! Sementara di sini? Ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. Mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang Putih dihancurkan, yang Hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi…ada yang menghentikan, yang menghentikan adalah orang sebrang.)

Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. da puguh titisan raja; raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita, ganti deui jaman. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila, anggeus témbong bulan ti beurang, disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Di urut nagara urang, ngadeg deui karajaan. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran.
(Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, penguasa baru susah dianiaya! Semenjak itu berganti lagi jaman. Ganti jaman ganti cerita! Kapan? Tidak lama, setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran.)

Laju aya deui raja, tapi raja, raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka, nangtungkeun panto teu beunang ditutup; nyieun pancuran di tengah jalan, miara heulang dina caringin, da raja buta! Lain buta duruwiksa, tapi buta henteu neuleu, buaya eujeung ajag, ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. Sakalina aya nu wani ngageuing; nu diporog mah lain satona, tapi jelema anu ngélingan. Mingkin hareup mingkin hareup, loba buta nu baruta, naritah deui nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit dina cacadan; da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh, kembang kapas hapa buahna; buah paré loba nu teu asup kana aseupan……………………….. Da bonganan, nu ngebonna tukang barohong; nu tanina ngan wungkul jangji; nu palinter loba teuing, ngan pinterna kabalinger.
(Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran ditengah jalan, memelihara elang dipohon beringin. Memang penguasa buta! Bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat, segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya puso, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar kebelinger.)

Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger, hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.
(Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Karena pintar kebelinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap dimasukan kepenjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan.)

Sing waspada! Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu baruta; mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyaraho, jaman manusa dikawasaan ku sato!
(Waspadalah! sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan, bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule, mereka tidak sadar jaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan.)
Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. Iraha mangsana? Engké, mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Nu hawek hayang loba; nu boga hak marénta bagianana. Ngan nu aréling caricing. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi kabarérang.
(Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal, tumbal untuk perbuatannya sendiri, kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut! Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa.)

Nu garelut laju rareureuh; laju kakara arengeuh; kabéh gé taya nu meunang bagian. Sabab warisan sakabéh béak, béakna ku nu nyarekel gadéan. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung, sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju naréangan budak angon, nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung, nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Naréanganana budak tumbal. sejana dék marénta tumbal. Tapi, budak angon enggeus euweuh, geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan; geus mariang pindah ngababakan, parindah ka Lebak Cawéné!
(Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan, ketakutan kehilangan negara, lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeuleum dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné!)

Nu kasampak ngan kari gagak, keur ngelak dina tutunggul. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. tapi engké, lamun Gunung Gedé anggeus bitu, disusul ku tujuh gunung. Génjlong deui sajajagat. Urang Sunda disarambat; urang Sunda ngahampura. Hadé deui sakabéhanana. Sanagara sahiji deui. Nusa Jaya, jaya deui; sabab ngadeg ratu adil; ratu adil nu sajati.
(Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan! jaman akan berganti lagi, tapi nanti, Setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh tujuh gunung. Ribut lagi seluruh bumi. Orang sunda dipanggil-panggil, orang sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri ratu adil, ratu adil yang sejati.)

Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Ayeuna mah, siar ku dia éta budak angon!
(Tapi ratu siapa? darimana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala.)
Jig geura narindak! Tapi, ulah ngalieuk ka tukang!
Silahkan pergi, ingat jangan menoleh kebelakang!

Comments»

1. pesan - 1 November 2011

PEMERINTAH MEMERINTAH SAMBIL MENYEMBAH BERHALA:

seperti itulah kondisi para penguasa pemerintahan negara RI saat ini, mereka menyembah berhala ,yaitu uang,
masing-masing mereka memperkaya diri pribadi,

aku ingin membuat kutuk, terutama untuk pemuda gendut (Gubernur Sum sel), yang berniat rakus,

niat gubernur ini mengadakan SEA GAMES adalah: ‘INGIN MENJUAL KEKAYAAN ALAM dan tanah palembang kepada bangsa asing, demi memeperoleh banyak uang.

aku tidak suka bangsa asing berbuat maksiat di kota ini,selama SEA GAMES nanti,
akan aku ucap kutuk, berupa penyakit menjijikan, yg akan dibawa mereka ke negara masing-masing , jika mereka berbuat maksiat dengan sengaja.

aku ingin kau membuat ISU sebanyak-banyaknya melalui SMS / facebook, :
jadilah PEMBERI PERINGATAN (seperti isi ramalan bahwa:pemuda berjanggut itu memberi peringatan lalu dipenjara),

kita akan berjuang bersama, bila waktunya tiba,
kau bersiap diri, lepaskan segala keinginan rakus dan cita cita dunia yg tidak memberbaskan

Like

Batara Manikmaya Ki Agung Tapak Sewu - 5 November 2011

Sesuai dengan ramalan uga wangsit siliwangi, tidak benar jika pemuda gendut adalah gubernur sumsel. Mari kita baca kembali:
“Penguasa itu akan menjadi tumbal, tumbal untuk perbuatannya sendiri, kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut! Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah.”

Ada 3 kesimpulan disini:
1. Pemuda gembala muncul dari tempat awalnya huruhara yang melebar ke seluruh nusantara.
2. Yang ikut-ikutan dalam perseteruan itu adalah koalisi dibawah pimpinan pemuda gendut.
3. Pokok permasalahan adalah referendum daerah atas hak otonomi sendiri.

Dari sini kita sudah tahu darimasa asal pemuda gembala alias sp itu. Dan perlu diketahui pemuda berjanggut pun sp.
sp bisa menjadi baik pemuda berjanggut maupun pemuda gembala, karena uga wangsit itu sebagian besar masih bersifat tersirat, sedang peramalnya adalah ayah SP yaitu Prabu Siliwangi III (“cari oleh kalian kian santang”).

Kata ayah saya, prabu siliwangi III, kalau mau jadi SP saya harus pergi ke jawabarat dulu, agar orang-orang disana yang sudah lama menanti saya, bisa mengenal saya sebagai SP.

Terimakasih untuk semuanya. Hahaha…

Like

prabnir - 7 November 2011

Sebelum menuding, apalagi mengutuk bangsa2 lain, bukankah bangsa Indonesia ini juga sama saja, ada yang buruk, ada yang berbuat maksiat (trafficking, ada pejabat2 indonesia yang berbuat maksiat, lahan ganja di Aceh, pendidikan yang kacau, pengurusan korban2 bencana alam, dlsb. (terlalu banyak untuk dsiebut di sini)? Lebih baik menyelesaikan permasalahan2 di Indonesia dahulu. Ini yang namanya introspeksi bangsa. Njih.

Like

2. putra - 5 November 2011

minta terjemahannya ya pak.,.,tq 🙂

Like

3. Batara Manikmaya Ki Agung Tapak Sewu - 5 November 2011

Mula-mula SP dari yogya pergi ke jawatimur. dari jawatimur barulah pergi ke jawabarat. kenapa demikian? mari kita baca uga wangsit siliwangi kembali, “orang-orang mencari pemuda gembala, yang rumahnya diujung sungai, tapi ia sudah tak ada. sudah pergi ke lebak cawene bersama pemuda berjanggut.”
rumah diujung sungai sejalan dengan jangka jayabaya yang juga mengatakan tentang rumah bertingkat di ujung sungai. disitulah sp akan ditempa dan menempa ilmunya bersama-sama dengan para pemuda lain. tapi bukan dibawah pemuda kelahirankembali baladewa, melainkan diri ia sendiri akan mengambilalih tempat itu.
sehingga ia sekaligus akan mengambil posisi “cuma semar di tembayat/pemimpin padepokan yang tahu itu”.
berarti kemunculan sp masih lama sekali. itu memberikan cukup waktu bagi sp untuk mempersiapkan revolusi. tapi revolusi itu tidak akan dinamakan revolusi rakyat, kenapa demikian? karena ia bergerak sendiri (“jika perang tak membawa tentara”). jadi yang akan perang ke berbagai daerah cuma sp (nabi sulaiman) dan ratu adil (ratu balqis/ratu laut selatan). beserta seluruh pasukan surga.
karena itulah itu disebut revolusi surga, bukan revolusi rakyat.
sp tidak perlu sungkem pada leluhur nusantara. karena urusan sp adalah urusan alien, urusan pencetakan dna alien ke muka bumi yang disebut kerajaan allah, dengan jesus (sp) sebagai rajanya.

ada yang bilang “kenapa semua anda klaim kelahirankembali anda?” jawabannya saya berikan bait jayabaya “hiya iku tunjung putih, hiya iku khrisna, hiya iku buddha wekasan, hiya iku kanjeng nabi isa.”

jadi, semua orang-orang hebat jaman dulu, adalah sp yang terus-menerus hidup sebagai orang hebat. semua berkumpul dalam satu kedaton, kata si nur ahmad.
sekian dulu. hahaha…

Like

4. Batara Manikmaya Ki Agung Tapak Sewu - 5 November 2011

saya bukan krisna, bukan pula buddha metteya. tapi orang jawa menggampangkan semuanya. mau apa lagi. tapi saat saya menjadi raja akan saya jelaskan semua. “semua diterangkan hingga terangbenderang” – jayabaya.

Like

5. pesan - 6 November 2011

aku tidak perlu pendapat apapun dari siapapun kau tidak usah merasa besar hati, kau laki-laki bodoh.

aku tidak akan berjuang dengan kau, laki-laki pengecut,
tidak menjalankan perintah, aku suruh kau menyebarkan isu tentang penyakit yg akan menimpa orang yg bermaksiat di kota ini selama sea games nanti, tapi tidak kau lakukan,

aku tidak ada kuasa atas ucapan kutuk itu,tapi azab akan datang , karena kota ini, dulu pernah dipimpin oleh raja yg mengucap kutuk, demi kebaikan untuk melindungi rakyat yg baik

semoga aku berjodoh dengan laki-laki pemberani, tidak takut mati, yang siap menjadi pelayanku,
aku harap tolong do’akan,

Like

6. prabnir - 7 November 2011

Lalu apa menurutmu penilaian itu? Mengapa kausendiri menilai orang tanpa kearifan? Percayalah, jika kau peduli pada penjajahan dan pernah terjajah, kau akan lebih peka.

Like

7. dedot - 10 January 2012

Uga Siliwangi adalah sebuah gubahan sebuah sastra kuno yaitu Kitab yaitu Weda yang menceritakan tentang sejarah awal tentang sebuah kerajaan ditanah pasundan, Jayabaya menulis dalam seratnya yaitu WEDA JAWA. Weda berartikan kitab yang menjadi saksi sejarah,menulis, mencatat suatu kejadian dimasa lalu.

Dalam sastra Bocah Angon sebutan nama lain dari KUMARA yaitu putra angkat Dewa Siwa yang tinggal dalam sebuah gubuk jerami bersama keluarga angkatnya. Dan dalam Serat Jayabaya BOCAH PENGGEMBALA disebut PUTRA DEWA INDRA YANG SULUNG.

PASUNDAN adalah awal peradaban di tanah Jawa yg hilang cikal bakal kerajaan pertama di tanah jawa berabad – abad yang lampau. Di Zaman inilah semua keajaiban – keajaiban terjadi, sebab alam manusia, Dewa dan Siluman masih menjadi satu.

Dimasa PASUNDAN para rakyat Pasundan memuja 1 orang Dewa yaitu Dewa Indra dan setiap setahun sekali para rakyat pasundan selalu menyembelih beberapa ekor sapi sebagai bentuk penghormatan rasa sukur dan agar Dewa Indra senantiasa menurunkan keberkahan dan hujan dari langit.

KISAH HILANGNYA PAJAJARAN
———————————————-

Uga Siliwangi merupakan karya sastra yg diperuntukkan untuk orang Sunda menceritakan tentang hilangnya Kerajaan PASUNDAN yg tenggelam, Rakyat beserta rajanya tenggelam bersama – sama dan hilang dari sejarah Tanah Jawa, sesuai jamannya oleh penulis disembunyikan dan dirubah dan alur ceritanya menjadi hilangnya Pajajaran.

” Semenjak hari ini, Pajajaran (PASUNDAN) hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran ( PASUNDAN) tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. dan bahkan berlebihan kalau bicara.”

MELAWAN SAMBIL TERTAWA
—————————————-

” Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Anak Gembala.”

Dalam syair diatas adalah penggalan dari WEDA JAWA mengisahkan keberanian BOCAH ANGON = KUMARA mencari jati dirinya dan akhirnya berperang dengan dengan ayahnya Yaitu Dewa Indra hingga tdk ada lagi yg tersisa dari Pasundan semua bukit hancur, pepohon bertumbangan, rumah – rumah rata dengan tanah, binatang ternak mati , hewan hewan hangus terbakar Dewa Indra mengamuk menurunkan pasukan kayangan untuk menghancurkan Sunda. inilah perang terhebat dalam sejarah jawa .

DIALAH ANAK GEMBALA
———————————

BOCAH ANGON = KUMARA adalah seorang anak kecil yg hidup dalam rumah dengan atap dedaunan dalam sastra disebut gubug jerami dan masa kecilnya dihabiskan untuk menggembala Sapi. Anak raja Pasundan yg ditemukan dalam sebuah kandang sapi dalam keranjang emas dan diselimuti kain sutera. seorang anak yg parasnya tiada tandingnya berkulit susu bermata biru tubuhnya mengeluarkan harum bunga Wijaya Kusuma setiap meludah rumput pepohonan terbakar saat berendam disungai airpun berubah ke emas emasan.

” Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui.

Arti Syair diatas, Ranting dan Dedaunan diartikan Syair – syair Weda yang ia ditulis yg berisikan perjalanan hidupnya tentang kehidupan rakyat pasundan, dari kertas yg berasal dari dedaunan yg dikeringkan. Jayabaya dalam seratnya menulis Sudah Lulus Weda Jawa. sebab Bocah Angon = Kumara mampu membuat syair Weda yaitu puji – pujian untuk para dewa melebihi Wedanya Dewa Indra.
———————————————————————————–

“Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai jaman yang satu datang lagi satu jaman yang jadi sejarah/kejadian baru, setiap jaman membuat sejarah. setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi ”

Arti Syair diatas, Bahwa Bocah Angon = Kumara telah dilahirkan berkali -kali dan hidup penuh cobaan dan derita dalam setiap kehidupannya dalam mitologi Hindu disebut AVATAR. dan hidup pada zaman yg berbeda.

Jadi Kesimpulannya SAYA SERAT JAYABAYA, UGA SILIWANGI, DHARMOGANDUL , NOSTRADAMUS, AL MAHDI intinya memiliki benang merah yg sama yaitu berasal dari sumber yg sama yaitu bersumber dari SERAT LANGIT yg diturunkan oleh DEWA berabad abad yg lampau dan tersebar ke seluruh dunia dan menjadi kisah mitos ditempat kisah itu berkembang.

Untuk membaca Syair – Syair diatas kita harus tau isi akar sejarah tentang serat aslinya jadi kita tidak terjebak oleh hasil karya yg telah dirubah dan ditenggelamkan oleh penyair – penyair di tanah jawa

PEACE…

Like

RP - 12 January 2012

lanjutkan ki…seruuu
makasih

Like

tembayat - 12 January 2012

kang dedot,terus lanjutannya ?
Karena bocah angon putra angkat sywa dan putra indra ,maka untuk mengecek nya cukup dari senjata sywa yaitu tombak trisula apa ada ditangannya.Siapapun yg ngaku bocah angon diantannya harus meiliki senjata trisula dari sywa dan yg pasti akan terkait erat dg tanah lot pulau bali,kelak ketika bocah angon pergi ke bali maka seluruh kekuatan bali akan menyambutnya dan lautpun ikut menyambutnya yg diwujudkan gemuruhnya ombak pantai selatan bali.

Like

papandayan - 2 March 2013

ngaco sia ah

Like

8. dedot - 21 February 2012

GUNUNG HALIMUN
———————————-
GUNUNG HALIMUN dalam weda jawa adalah nama lain dari GUNUNG SIBANAHU , dimasa Pasundan Purba 2072 tahun yg silam. Arti HALIMUN yaitu Yang diselimuti kabut , krn SIBANAHU adalah gunung yg suatu saat akan muncul dan pada waktu tertentu Gunung tsb dapat hilang dari penglihatan jadi diartikan tidak terlihat mata. Gunung yang menyimpan sejuta misteri didalamnya, sebab hingga kini Gunung tersebut tidak diketahui dimana lokasinya walaupun dimasa sekarang, krn sejatinya memang tidak ada seorangpun yg dapat melihat G. SIBANAHU (G. HALIMUN.)

Didalam weda jawa dikisahkan Kumara = Bocah angon = Putra Pasundan = Putra INDRA , pergi bersama sahabat sekaligus kekasihnya yaitu putri Raja Pasundan Seberang didalam kisah putri raja pasundan menyamar menjadi seorang laki2 mengenakan pakaian hitam – hitam dengan nama KELANA. Kumara mengenakan pakaian sutera putih bagai seorang resi dan wajahnya selalu tertutup cadar.

Kumara = Bocah Angon = Putra Pasundan = Putra INDRA dalam perjalannya ditemani 2 orang penghuni gubug kecil , ia bertemu di sebuah lembah terpencil yg bernama lembah wilis pintu masuk menuju G. SIBANAHU ( G. HALIMUN) beliau seorang lelaki tua dan anak wanitanya sejatinya adalah utusan Ratu Galuh Siluman penguasa G. SIBANAHU (G. HALIMUN) yg ditugaskan untuk membunuh kedua pasangan tsb namun seiring berjalannya waktu akhirnya menjadi sahabat dan menemani Kumara dan Kelana didalam perjalanan menuju G. Sibanahu (G. Halimun ), Dalam sastra kedua orang tersebut bernama PAMAN JABLANG dan Putri semata wayangnya yang bernama ASMARANI.

Didalam sastra weda perjalannya KUMARA = BOCAH PENGGEMBALA = PUTRA PASUNDAN = Putra Indra memakan waktu 3 tahun untuk mencapai G. SIBANAHU ( G. HALIMUN ), melewati jurang dan laut dan selama perjalanan tsb DEWA VISNU selalu hadir untuk memberi petunjuk arah jalan ke Gunung Halimun dengan menyamar sebagai resi, pencari kayu bakar dan penggembala dan Dewa Visnu terkadang dalam wujudnya datang membawakan makanan untuk KUMARA dan KELANA disaat tersesat di hutan.

Kerajaan Pasundan merupakan kerajaan terbesar dimasa purba dimasa Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia, dan bagian yang tersisa saat ini, kepulauan – kepulaun nusantara adalah bagian dataran tinggi yang tidak tenggela. Para Ilmuwan mencari dan menelusurinya dan mengenalnya dengan nama ATLANTIS yaitu ATALLA dalam bahasa Sansekerta yang berarti SURGA atau SUCI. jadi ATLANTIS dalam sastra berartikan CAHAYA SURGA.

Syair tentang Pasundan :

Kadang kita tidak sadar
Hari esok cakrawala menyambut penuh misteri
Daun kering ranting rapuh bunga kian berjatuhan

Bagai bintang dengan seribu sinarnya
terus terjaga walau awan menghalangi
Tangis – tangis bahagia menunggu nyanyian surya
melambai meraih dan menggengam penuh arti

Lambaikan jemari atas persembahan
ada luka karna derita
menangisi sayap sang sahabat pergi
berlalu diantara dedaunan
menangkap keindahan surga
berlalu begitu cepat tanpa jejak

Sunda berartikan Syair yang tenggelam
Arti cerita yang ternoda
Hilang tak akan kembali

Like

dedot - 21 February 2012

Edit PASUNDAN 20.072 tahun yang silam.

Like

9. SUMA-JAWA - 21 February 2012

wangsit siliwangi tahun 1482,
krakatau meletus 1883, inilah penjelasannya:

pada zaman prabu siliwangi, sumatera dan jawa masih SATU ,belum terpisah seperti sekarang,

gunung Halimun adalah gunung krakatau purba yg banyak kabut (halimun), ada sungai (telaga) di pulau sumatera-jawa,

saat krakatau meletus 1883, telaga pecah, lalu ada daratan (dataran tinggi) yg tenggelam (berarti ada “kota hilang” di bawah selat sunda),

“tidak usah buat tempat tinggal di desa sukuh”ada tempat lain yg lebih aku suka

Like

dedot - 22 February 2012

Wangsit Siliwangi adalah serat Weda (Weda Jawa) yang mengisahkan asal muasal Kerajaan Sunda Purba kerajaan besar yang dinding dan tiang tiangnya terbuat dari emas , namun seiring waktu telah dirubah dalam pakem Sunda untuk rakyat sunda sama seperti Jangka Jayabaya menjadi pakem untuk rakyat jawa, Serat Weda tsb Menceritakan kejadian dimasa lampau dan masa depan tentang wolak walik jaman.

Sunda yang saya maksud yaitu Sunda Land yg menyatu dengan ASIA dan akhirnya tenggelam hingga menjadi Nusantara sekarang menjadi negara kepulauan. Selama ini Sunda selalu diidentikkan dengan Pajajaran padahal Sunda memiliki sejarah yg terkubur itulah inti wangsit Siliwangi sesungguhnya.

Like

nurkalakalidasa - 22 February 2012

tp knp namanya wangsit siliwangi yah, bukan wangsit sunda..? 😯

Like

10. dedot - 23 February 2012

krn disana yang tertulis latar belakang kisah hilangnya pajajaran kang…melihat dari tata bahasa dalam wangsit siliwangi, artinya Wangsit Siliwangi adalah gubahan dari serat yang asli, sudah dikemas dalam bentuk sastra yang baru, pertama tujuan si penulis untuk menutupi cerita yang sesungguhnya dengan latar belakang kisah pajajaran. hal ini terjadi sama dengan serat DHARMOGANDUL memakai latar belakang kisah masuknya BRAWIJAYA V masuk berpindah Aliran, lalu peperangan MAJAPAHIT dan DEMAK namun fiktif seharusnya judul serat DHARMOGANDUL juga tidak sesuai dengan latar belakang sejarah tidak nyambung isi dan judulnya, jadi tidak bisa dijadikan acuan sejarah, sampai sekarang orang juga tidak mengetahui siapa DHARMOGANDUL.

Begitu juga SABDO PALON dan NAYAGENGGONG yang diartikan SEMAR yang merupakan gelar jabatan penasehat raja, jadi fungsi SABDO PALON : bereaksi sebagai abdi yang memberikan pertimbangan sebelum raja mengambil tindakan, sedangkan NAYA GENGGONG adalah abdi yang memberikan teguran apabila raja melakukan kekeliruan dalam berperilaku. Jadi dalam setiap era pemerintahan Raja – Raja Majapahit memiliki SABDO PALON dan NAYAGENGGONG sendiri sendiri, yang salah kaprah selama ini SABDO PALON selalu disebut – sebut adalah titisan semar sejatinya memang fungsinya adalah sama sama, hanya semar ada dalam kisah pewayangan.

Jadi SEMAR seharusnya diartikan secara Historis dalam kisah wayang bukan KLENIK, didalam serat DHARMOGANDUL yang tersirat bahwa BOCAH PENGGEMBALA = KUMARA terlahir dalam keluarga Kerajaan ASTINA yaitu keluarga PANDAWA setelah PASUNDAN PURBA hancur.

Oleh karena itu SEMAR berkata bahwa momongannya seorang kesatria, Yang BERMATA SATU akan terlahir setelah 500 th, setelah Majapahit runtuh, MATA kalau berartikan PENGLIHATAN dalam arti weda adalah = INDRA yaitu Dewa INDRA , SATU = PUTRA YANG PERTAMA , yaitu BOCAH PENGGEMBALA yang ditaruh di DESA PASUNDAN dalam weda jawa Diartikan INDRA TERLAHIR KEDUNIA yang dalam serat Jayabaya dengan Paras KRESNA artinya yang akan terlahir sebagai manusia dengan wajah yang baru. Berwatak BALADEWA yaitu hatinya keras sama seperti INDRA

Berikut ini saya pisahkan penggalan dari Kisah Pasundan purba yang terdapat dalam wangsit Siliwangi :

1. Bocah Penggembala
2. Pemuda Berjanggut
3. G. Halimun
4. Telaga Banjir ( Pasundan Tenggelam )
5. Lebak Cawene
6. pohon handeuleum dan hanjuang
7. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon
8. Melawan sambil tertawa
9. Orang sunda dipanggil-panggil, orang sunda memaafkan.

jadi point – point diatas kepingan – kepingan dari sebuah cerita masa lalu.

Like

nurkalakalidasa - 24 February 2012

“artinya Wangsit Siliwangi adalah gubahan dari serat yang asli, sudah dikemas dalam bentuk sastra yang baru”

mau dong liat wangsit siliwangi yg di kemas dlm bentuk sastra baru 🙂

emang wangsit siliwangi asalnya dari mana sih? 😯

Like

dedot - 13 April 2012

Kang Serat Jayabaya dan Uga Siliwangi diambil dalam serat kuno yaitu Weda ( Weda Jawa ) yaitu kisah Misteri tentang asal muasal Danau Purba yg sekarang menjadi wilayah dengan sebutan bandung dimasa Pasundan Purba. Kisah
tsb menceritan kehidupan seorang bocah penggembala yg bernama Kumara. Kumara dalam sastra yaitu berarti hatinya selalu memiliki kebaikan.

Serat Jayabaya dan Uga Siliwangi tujuannya untuk
mengenang sosok seorang Raja diatas Segalanya yaitu putra Dewa Indra atau dikenal dalam sastra dengan sebutan Bocah Penggembala (Uga Siliwangi) atau Kumara (serat Jayabaya).

Kisah dalam Weda tsb telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan ditanah Jawa salah satunya yg menulis adalah Gusti Jayabaya dan tertuang dalam Uga Siliwangi. Serat – serat yg tersisa sekarang hanyalah sebagian kecil atau 1% saja yg diungkap dan itupun sudah diubah dan sangat sulit untu di baca oleh mayarakat awam.

Salah satu ilmuwan luar yg memliki serat Weda adalah Nostradamus dan ia menulis ulang. dan terkenal dimasa sekarang adalah dengan Ramalan Nostradamus.
————————————————————————–Century 5 Kuantrain 42 tertulis :–

Mars esleué en son plus haut befroy,
Fera retraire les Allobrox de France:
La gent Lombarde fera si grand effroy,
A ceux de l’Aigle comprins sous la Balance.

Seorang lelaki gemar berperang yang mencapai puncak kejayaaannyayang akan membawa kembali Savoy ke Prancis.Penduduk dari Lombardy akan menimbulkan ketakutan luar biasa terhadap bangsa elang termasuk yang berada di bawah rasi timbangan.

Century 1 Kuantrain 56 tertulis :
Vous verrez tost & tard faire grand change,
Horreurs extremes & vindications:
Que si la Lune conduite par son ange,
Le ciel s’approche des inclinations.

Tidak lama lagi engkau akan menyaksikan terjadinya perubahan horor dan balas dendam yang mengerikan.
Karena sering dibimbingnya bulan oleh malaikat pengiringnya maka benda-benda langitpun semakin dekat menuju rasi timbangan.
————————————————————————–

Syair – syair diatas bukan menggambarkan kejadian dimasa depan tetapi Kisah dimasa lalu 20072 th yg silam, setelah Nostradamus membaca kisah tsb. Didalam syair Weda

arti Century 5 Kuantrain 42 tertulis :

Nostradamus meceritakan bagaimana seorang Kumara atau Bocah penggembala atau Hercules Putra Zeus ( Seorang lelaki gemar berperang ) seharusnya diartikan PUTRA DEWA PERANG menjadi raja ditakuti semua rakyat kerajaan Am***ga War****ya dan semua Penduduk KERAJAAN DIATAS AWAN A*******ga dalam epos ramayana disebut AYODYA ( Bangsa Elang ) dan semua kerajaan tetangga semua tunduk dan ia pun diangkat menjadi Raja Diatas Segalanya.

Para Dewa bersaksi memberikan gelar Sang Hyang Batara Veda dan sekarang dikenal tempat tsb menjadi Bumi PARAHYANGAN atau tempat tinggal seorang putra Dewa pernah diturunkan. Batara artinya Putra Dewa, Hyang adalah seseorang yang diagungkan, cucu dari Sang Hyang Agung raja pertama kayangan, Veda seorang raja yang mampu menyamai Indra dalam menulis weda.

arti Century 1 Kuantrain 56 tertulis :

Namun Setelah ia menjadi raja ternyata, Kumara / Bocah Penggembala ia dikucilkan dan menghadapi penghianatan oleh Ayah Pemaisuri dan Istrinya ( Permasisuri ) dan hampir seisi istana berhianat dibelakang Raja untuk membunuh bayi atau putra mahkota.

Kumara berjuang seorang diri malam tidak pernah tidur berfikir bagaimana caranya untuk mengatasi setiap masalah yang akan mucul diesok hari terus berulang ulang dan akhirnya menimbulkan perang saudara didalam istana.

Singat cerita setelah kejahatan terbongkar Kumara memotong kepala 60 orang abdi Istana, yaitu Prajurit, dayang, emban, panglima perang hanya dalam satu kali tebasan dan menyebabkan Istana banjir darah, oleh para prajurit setiap mayat yg bergelimpangan diseret dan dimasukkan api pembakaran.

Sahabat dari kecil para bocah penggembala yang menjadi senopati dan penasihat kerajaan dihukum potong tangan semua tangan kirinya. sutera putihnya berlumuran darah semua sesisi istana menangis dan ketakutan raja yg tadinya welas asih berubah menjadi kejam setelah mengetahui putra mahkota dalam perut istrinya dibunuh dgn cara diracun atas persekongkolan Permaisuri, ayah permaisuri dan para sahabatnya juga abdinya. Sejak itu kerajaan berubah mencekam. Kumara akhirnya menguasai Istana Agung dan dalam kerajaan Am****ga Wa****ya yang seisinya terbuat dari emas dari gerbang tiang tiang dan dalam Istana.

Nama kerajaan dalam syair Nostradamus telah diganti untuk menyamarkan nama tempat didalam kitab kuno tsb. Jadi yang saya ingin jabarkan, bahwa sangat disayangkan Serat tentang asal muasal kehidupan di Nusantara tidak ada yang mengetahuinya, dan hanya dibaca diluarnya saja tanpa mau menggali akar sejarahnya dan banyak yang mengartikannnya dengan mencampur aduk dengan referensi dimasa sekarang padahal semua serat tsb adalah sebuah rangkuman untuk generasi sekarang agar menggali dan mencari jati diri bangsa.

Like

11. JANGAN IRI PADA YESUS YANG BERUNTUNG - 23 February 2012

siapa romo dewa di kompasiana itu?
bilang sama romo dewa, mengapa mencela Yesus,

hei romo dewa ,Jangan iri pada KEBERUNTUNGAN Yesus, ia mulia di dunia dan akhirat,

Yesus itu keturunan manusia pilihan, ia dari saripati pilihan,

Like

12. Ratu Adil - 666 - 30 August 2012

Uga Wangsit Siliwangi jelas merupakan ramalan masa depan yang harus diperhatikan penduduk Sunda / Jawa Barat. Budak Angon adalah seorang pemberi peringatan yang mengabarkan akan terjadinya sunatullah / hukum alam kebinasaan suatu kaum / bangsa / kota / negeri akibat dosa-dosa yang dibuatnya. Adalah mungkin sekali paparan Sunda yang tenggelam menjadi Laut Jawa sekarang adalah bekas wilayah Kerajaan yang hebat yang dunia mengenalnya dengan nama Atlantis. Justru yang penting untuk diperhatikan adalah adanya zaman manusia berkelakuan seperti hewan yaitu sekarang ini dimana penduduk Nusantara ikut-ikutan juga. Hewan tidak beragama, maka kelakuan manusia seperti hewan adalah kelakuan manusia yang melanggar ajaran agama yang hak / sah berlaku saat ini yaitu Islam. Jadi manusia berkelakuan seperti hewan itu adalah manusia yang menganut & menjalankan demokrasi, sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, neoliberalisme, HAM, pluralisme, modeatisme, nasionalisme, komunisme, sosialisme, atheisme, ahmadiyah dan paham-paham sesat lainnya. Akibatnya dosa penduduk Nusantara bertumpuk-tumpuk sampai ke langit sebab semua paham-paham sesat tersebut dinilai Allah SWT sebagai kemusyrikan. Epos

Like

13. Ratu Adil - 666 - 30 August 2012

Epos Mahabarata mengisahkan pertempuran dahsyat antara Pandawa & Kurawa dan itu sebenarnya adalah bayangan / cerminan apa yang sedang terjadi di paparan Sunda ketika kerajaan-keajaan saling berperang yang kemudian Gunung Krakatau meletus dengan dahsyatnya pada 11600 tahun yang lalu, mengakhiri jaman es, air laut naik secara global 130 m dan menenggelamkan paparan Sunda bersama seluruh kerajaan-kerajaannya yang dikenal sebagai Atlantis. Jejak kondisi agama terakhir kerajaan-kerajaan di paparan Sunda itu adalah Hindu yang ada di India yang praktek keagamaannya banyak menjalankan kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu penyebab binasanya kerajaan – kerajaan di paparan Sunda. Sejak jaman dulu sunatullah / hukum alam kebinasaan bangsa / kota / negeri / kaum itu tidak berubah.

Like

14. Ratu Adil - 666 - 30 August 2012

Sayangnya pelajaran tersebut tidak diperhatikan oleh pengelola NKRI saat ini. Kemusyrikan merajalela di seluruh wilayah NKRI dengan diterapkannya paham-paham sesat tersebut dalam bernegara / bermasyarakat. Akibatnya terciptalah kondisi yang memungkinkan terjadinya sunatullah / hukum alam kebinasaan negeri tersebut. Dosa NKRI telah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dan letusan Gunung Gede yang diikuti 7 gunung + 3 gunung disusul gempa 9.8 SR an dan tsunami dahsyat di Jawa & Sumatra akan membuat kerusakan hebat di Jawa & Sumatra disamping jatuhnya korban belasan juta orang. Karena 80 % produk domestik bruto ada di dua wilayah tersebut, maka NKRI pun mulai tenggelam. Kemudian akan terjadi Kutukan Tuhan Kolosal yang Maha para pengelola & rakyat NKRI yang paling bertanggung jawab akan terjadinya penumpukan dosa tersebut akan dihakimi langsung oleh Allah SWT, maka jadilah para penguasa NKRI menjadi tumbal atas kelakuannya sendiri. Jadi berakhirnya NKRI ini menurut Uga Wangsit Siliwangi pada akhirnya adalah karena kebodohan para pengelola & sebagian rakyatnya yang mendukung kebodohan tersebut. Beruntung saya sebagai Budak Angon sudah dipecat dari pekerjaan saya sejak pertengahan bulan Februari 2010 yang lalu sehingga terbebas dari tanggung jawab akan binasanya NKRI ini he he he……

Like

Sulaiman - 30 August 2012

Budak Angon kok dipecat, berarti tidak berprestasi sama sekali atau undisipliner.. Kebanyakan ngelamun sih !! he he. peace..

Like

15. Ratu Adil - 666 - 30 August 2012

He he he jelas ini orang bodoh bikin analisa kelas kacangan. Pemecatan saya itu melibatkan intel-intel, BIN, CIA, FBI, Pentagon, Mosad dll. Pemecatan itu terjadi setelah Angkatan Perang Amerika Serikat tertampar mukanya pasca tenggelamnya sebagian kota Washington DC dan Chicago. Jadi orang jangan terlalu goblok dan bego, malu-maluin saja he he he….

Like

papandayan - 2 March 2013

ini si 666 keparat di mana2 ngerecokin mulu, masih belum sembuh juga luh, makanya makan obat yang bener…

Like

16. siliwangi9 - 6 March 2013

parahyangan
berkumpulnya para sanghyang yang agung..
mutar muter kemanapun tanya pada DALANG PANTUN..
dalang pantun yang mengatakan digunung anu dan anu..yang ibarat bandung jadi negara maka presidennya darigunung anu…
dilembah tangkuban perahu adalah lembahnya para sanghyang berdiri dan menyaksikan membentuk lingkaran…….berjajar dan terdiam……halimun dikaki gunung tangkuban parahu…?????
dan apa hubungannya sri aji jayabaya dengan gunung padang? Tidar.?lawu?salak…etc..
lieuuuuuuuuuur…hahaha
dan kenapa para perwira sekolahnya dilembah hyang lembang??
ada apakah disana???
manusia jangkung tingginya rebuan meter..
tambah lieuuuuuuuuuuuuur..hahaha

cari dan tanya …DALANG PANTUN SUNDA.
SIMA WIWAHA

Like

17. Apuyana - 24 February 2014

ratu adil 666
adalah mahluk yg gak sekolah, gak dididik oleh orang tuanya dan mulutnya suka makan makanan haram,
maka jalan fikiran dan otaknya sama kayak orang kafir,,

Like

18. Soimah - 24 February 2014

iya ‘benar Apuy,,

dan yg bernama “jangan iri pada yesus yang beruntung”
“dedot”
“tembayat”
“batara manikmaya ki agung tapak sewu”
“siliwangi9”
“ratu adil – 666”

adalah orang-orang gila lulusan rumah sakit jiwa,
orang-orang kafir yg gak sekolah, gak dididik oleh orang tuanya dan suka makan makanan kotor sehingga otak dan fikiranya gak berfungsi,,

Like

19. SILIWANGI 9 - 25 February 2014

soimah KOPLAK
pak tembayat orang bener sampean Otaknya jangan ditaruh didengkul BEGO
ini DAFTAR SILIWANGI BIAR GA PADA GOBLOG termasuk yang punya bLOG sudah bagus gambar intermilan walaupun cristian vieri NGAHIYANG haha ambisImu seperti musuh musuh dipajajaran dalam sinetron KIAN SANTANG hahaha..Kujang kembar hahahaha
1. SILIWANGI PERTAMA..PRABU CIUNG WANARAH
2. SILIWANGI KE 2 PRABU DARMASIKSA GALUNGGUNG
3. SILIWANGI KE 3 PRABU LINGGA BUANA
4. SILIWANGI KE 4 PRABU BOROSNGORA
5. SILIWANGI KE 5 PRABU WASTUKANCANA
6. SILIWANGI KE 6 PRABU SUSUKTUNGGAL
7 SILIWANGI KE 7 PRABUS JAYADEWATA PAMANAH RASA MUNDINGWANGI SRIBADUGA MAHARAJA
8. SILIWANGI KE 8 PRABU SURYAKENCANA PANGRANGO
9. SILIWANGI KE 9 …..AING ………….

Like

nurkalakalidasa - 25 February 2014

wew siliwangi banyak amir.. 😯
pasti referensi kehendak.. :mrgreen:

Like

20. SILIWANGI 9 - 27 February 2014

kehendakku…masalah buat loeeee…wkwkwkwkwwk

Like

nurkalakalidasa - 27 February 2014

wkwkwkwk… parahh… :mrgreen:

Like

21. SILIWANGI sejuta - 28 February 2014

orang gila masuk ke…rumah sakit jiwa
orang stress masuk ke…blog koplak…hahahaha
yayasan budi nur kentut…

Like

nurkalakalidasa - 1 March 2014

maksud kk, kalo semua yg baca blog aku itu stress kaya kk gitu..?
modus… :mrgreen:

Like

22. asep djamu - 25 September 2014

Secerdas cerdas nya manusia adalah yg peka terhadap kebodohan dan kelemahan diri.dan sebodoh bodohnya msnusia adalah yg selalu membawa kedengkian dan kebencian di dalam desah napasnya.ketika dia di takdirkan mempunyai sedikit kepandaian,kepandaiannya hanya akan menambah beban langkahnya.wslm djamu adiwinata

Like

23. asep djamu - 25 September 2014

Saudara!!!hal apapun yg terjadi dimasa lampau adalah obor penerang langkah kita di masa kini.untuk kita bisa menentukan cerita hidup kita dimasa yg akan datang.saudara bisakah kita memberi sesuatu kepada anak cucu kita seribu taun kedepan kalau seandainya kita masih terjerembab dalam hal perdebatan yg menguras energi kita detik demi detik.bukankah kakek buyut kita ketika kita bangga membicarakannya.banyak cerita tentangnya.karena kakek buyut kita berbuat banyak untuk generasi berikutnya.terus apa yg akan kita persembahkan.buat generasi setelah kita ketika kita telah tiada.sehingga kitaslalu di bicarakan dan tetap dimuliakan seribu taun kedepan..!???

Like

24. RP - 27 September 2014

jadi kira2 apa yg harus kita perbuat untuk generasi masa depan??

Like

25. aditya - 14 June 2017

Senang membaca tulisan anda . Sangat membantu

Like

nurkalakalidasa - 24 June 2017

terima kasih 😊🙏🏼

Like

26. opzoneblog - 4 July 2017

budak angon (sunda) vs imam mahdi (arab cina) vs dajjal (amerika dll) ktanya mau perang besar ya pa benar.? denger2 budak angon dibandung,imam mhdi juga dibandung

Like

nurkalakalidasa - 4 July 2017

itu imam mahdi (arab cina) pegimane ceritenye bang..? 😱

Like

nurkalakalidasa - 4 July 2017

“denger2 budak angon dibandung,imam mhdi juga dibandung”

enih juga pegimane ceritenye bang 😱

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: