jump to navigation

wangsit siliwangi cuplikan dari pantun bogor ngahiyangna pajajaran 15 December 2012

Posted by nurkalakalidasa in Uncategorized.
Tags: , ,
2 comments

inilah cuplikan pantun bogor ngahiyangna pajajaran yg kita kenal sebagai wangsit siliwangi

Tah ieu nu disebut Wangsit Siliwangi nu saestu na
Wangsit Siliwangi nu lengkap

Urang kocapkeun deui Raja
Ceuk Inyana :
Batur batur, dulur dulur !
Kabeh sanak jeung sakabeh kadang !
Darengekeun !
Seja ngaing teh eudeuk nyabrang
Mawa dia kabehan ka Nusa Larang
Deuk ngadeukkeun deui dayeuh tengah sagara !
Tapi eta laut
Ngadak ngadak caah motah kabina bina !
Lengser !
Naeun eta teh kila kilana ?
Boa boa
Urang teh dicaram nyabrang
Mudu marulang deui meureun
Pieun nantang musuh makalangan deui !
Kitu tah Lengser ?
Ceuk Si Lengser :
Gusti ! Geuning heueuh
Ayeuna mah tetela jasa !
Itu geuning natrat dina urat ombak
Dituliskeun dina buih
Lalakon urang the
Ngan datang kalebah dieu !
Urang kabeh dicaram
Hanteu meunang nyabrang ka Nusa Larang !
Lain nyabrang urang anu dilarang
Tapi urang cicing di Nusa Larang !
Sabab
Tah dengekeun tah !
Ceuk gaur ombak neumbragan karang
Ceuk guruh angin di tengah laut
Baruk engke jaga
Eta Nusa teh
Bakal dibogaan deungeun
Jadi pieun nu perang !
Ceuk Raja :
Lengser kuamaha atuh ?
Ceuk Si Lengser :
Teu kumaaaaaaaaaha ….
Geus kieu meren muduna !
Saaaaha anu bisa mumpang papasten ?
Sabab papasten teh
Nya eta wates
Wates jaya wates apes
Wates hirup di alam hirup
Wates paeh di alam paeh
Wates paeh di alam hirup
Wates hirup di alam paeh !
Ceuk Raja :
Aduh Lengseeeeer …. !
Ceuk kabehan urang Pajajaran, sakabeh dibarengkeun :
Aduuuuhh …… Huhuh …. !
Gauk ! Kabehan pada ceurik
Sakarep sewang sakarep sewang
Sakabisa inyana sakabisa sewang sewangan … !
Da puguh jaman harita mah
Euweuh aturan ti Nagara
Anu mudukeun kumaha muduna ceurik !
Tapi sanajan aturan kitu
Euweuh aturan ti Nagara
Aya ceurik
Anu hanteu meunang diantep bae !
Nya eta
Kahiji ceurik sabari maledogan kenteng tatangga !
Kaduwa ceurik menta dibalikan deui ku popotongan !
Laju ceuk Raja ka sakabeh anu ceurik :
Lalakon urang
Ngan datang ka powe ieu !
Najan dia kabehan ka ngaing pada satiya
Tapi ngaing teu meunang mawa dia kabehan
Kabawa bawa ngilu hirup jadi balangsak
Ngarilu rudin bari lalapar !
Dia ayeuna mudu marilih
Anu hade pieun dia sewang sewang hirup kahareupna
Abeh bisa deui harirup bari
Jebar senang sugih mukti
Abeh bisa deui
Ngadeugkeun deui Pajajaran
Anu hudang ku panasaran
Tapi napak deui uga … !
Lain Pajajaran cara kiwari
Tapi Pajajaran Tengah anu anyar
Nu ngadegna
Digeuingkeun ku obahna jaman … !
Ayeuna dia mudu marilih
Ngaing nu nitah ! Sabab pieun ngaing
Hanteu pantes jadi Raja
Ari somah sakabeh
Rapar bae jeung balangsak
Sagala hese sagala euweuh … !
Darengekeun !
Pilih !
Ngaing moal ngahalang sabab ngaing anu nitah milih !
Anu eudeuk ngilu bae ka ngaing
Geura misah ka beulah
Kidul …. !
Anu hayang mulang deui
Ka dayeuh panineungan
Geura misah ka beulah
Kaler …. !
Ayeuna darengekeun
Sakur anu seja eudeuk kumawula ka nu keur jaya
Geura misah ka beulah
Wetan …. !
Ngaing hanteu nyaran !
Anu moal ngilu ka saha ka saha
Geura misah ka beulah
Kulon …. !
Laju pada marisah
Marisah sabari ceurik …. !
Malah aya anu ceurik
Sabari atoh …. !
Tapi panglobana mah
Anu ceurik sabari sedih nu enya enye !
Da enya sedih
Sedih di hate tembus di sukma
Sabab kapeurih sesedih arinyana
Ngan nyeuri nyeunyeuri sukma
Tapi raga
Teu walakaya hayang bebela
Melaan Raja jeung Nagara !
Melaan Pajajaran jeung Bangsana
Nu runtang ku Ganti jamana …. !
Pabaliyutna mararisah
Nu marisah ka beulah kaler
Nu marisah ka beulah kulon
Nu marisah ka beulah kidul
Heung nu marisah ka beulah wetan … !
Anu pangkedikna
Anu marisah ka beulah kaler !
Anu panglobana
Anu marisah ka beulah kidul !
Anu pangaratohna ?
Anu marisah ka beulah wetan !
Aratohna ?
Sabab dijaman anu ngaliwat
Basa arinyana jaradi pangkat
Ku Raja hanteu kapake
Ku somah teu dipikaresep !
Ari gawe di urut musuh mah
Sugan beeeeee …. ?
Da musuh geh musuh Raja
Musuh somah Pajajaran anu sapikiran eujeung Raja !
Apa ari arinyana mah
Jaradi musuh the
Ngan sakur pipilueun !
Sugan beee ari kumawula ka urut musuh mah
Boga deui pangkat anu leuwih ruhur
Leuwih kawasa leuwih seneng
Leuwih babari niyar kabeunghar …. !
Loba anu aratoh ngabadega ka urut musuh ?
Hanteu loba, kedik !
Tapi mahi pieun engke jaga
Nyunyusah Bangsa Sunda
Jaradi gara gara
Sina Sunda pagirang girang tampiyan … !
Kumaha Si Lengser ?
Inyana hanteu misah tapi ngajentul tengah tegalan !
Ceuk Raja :
Lengser !
Ka mana dia eudeuk misah ?
Ceuk Si Lengser :
Kaula mah euweuh piliheun … !
Ceuk Raja :
Anu anggeus mararisah
Sewang sewang ngaradegkeun tilu kolot !
Laju marilih kolot
Saban rombongan tilu kolot !

Tunda batur
Hampura Raja !

Lajeung !

Laju ceuk Raja, ka tilu kolot nu beulah wetan :
Dia heula ka dieu !
Sing parek ! Darengekeun !
Masing nyaraho :
Kajayaan milu jeung dia !
Rawayan jeung dia
Engkena bakal marentah
Jaradi pangkat di tanah Sunda !
Arinyana baris kamalinaan !
Di buritna baris keuna babales !
Jig ! geura narindak !
Nu di tegalan di beulah wetan laju narindak
Narindak ka beulah wetan
Dina seja rek kamawula
Tapi karep
Eudeuk marentah
Deuk marentah pada Sunda !
Tapi paroho
Baris dibales ku urang Sunda !
Ceuk Raja ka tilu kokolot ti beulah kulon :
Papay ku dia lacak Ki Santang !
Sabab engke jaya
Rawayan dia mudu jaradi panggeuing
Ka batur batur urut salembur
Ka dulur dulur anu baheula
Nyorang saayunan eujeung dia
Jeung ka sakabeh
Bangsa Sunda rancage hate …. !
Engke jaga amun tengah peuting ti gunung halimun
Ku arinyana kadenge sora nu tutulungan
Ku arinyana
Kadennge sora nu tutulungan
Tah eta tanda nu teu sulaya
Gunung Sunda baris dicengkal deui !
Tapi gunung kuta
Sapaliheun jeung gunung kutu
Ku jelema ngaku ngaku urang Sunda
Anu kamalinaan dina keur sasar
Mamaksa sina … Uga
Ngawaruga samemeh wayah ….. !
Ulah rawayan dia beunang ssisambat !
Tapi memang arinyana baris kapadaya heula !
Lantaran leungiteun haneuleum …. !
Hanteu aringet deui :
Wayah saenyana lebak cawene
Jadi nggon pindah pangawinan
Dibalabarkeun heula ku
Di wayah janari gede
Rame sora tutulungan ti gunung lampung
Laju ti gunung halimun
Kadenge sora gogo ongan ….. !
Darengekeun !
Amun engke ti ki hara papak datang beja
Budak angon geus sisingkil
Rawayan dia geus mudu sasaji pieun nindak !
Ulah sina salangke !
Sabab talaga bakal baredah
Lantaran monyet monyet embung parindah … !
Jig geura narindak !
Anu sasadiya ti tegalam beulah kulon laju narindak
Narindak maju ka kulon …….. !
Darengekeun !
Masing nyaraho
Ku dia
Moal kasampak dayeuh amu diseja
Rawayan dia
Lobana bakal hirup jaradi somah !
Amun aya anu jeneng jadi pangkat
Bakal ruhur pangkat inyana
Tapiiiiii hante boga kakawasaan !
Arinyana bakal di aradukeun
Diaradukeun ku urang wetan
Sina maseyaan urang wetan
Sina maseyaan urang kulon
Dipaseyaan ku urang kaler
Dipaseyaan Sunda ti kaler
Dipaseyaan Sunda ti wetan …. !
Lawan …. ! Sina ngaralawan !
Sabab Pajajaran Tengah
Baris mudu ngajajar deui di tengah tengah
Sakabeh teureuh dayeuh rawayan dia
Moal aya anu beunghar lantaran bener
Moal aya anu jembar lantaran hade
Najan leuwih loba pangabisa
Najan unggul pangaweruh
Hanteu arinyana diajenan ku Sunda sejen !
Sabab anu ngahaharuwan
Pada sirik lantaran bodo
Sariyeun kaelehkeun dina pangaruh !
Keun bae !
Engke oge datang wayah
Rawayan dia baris jaradi lulugu
Ngaharudangkeun Bangsa Sunda
Anu harees bae kaheesan
Bari diyuk kangeunahan
Sakabeh rawayan dia
Ku kaula bakal dihalang !
Tapi ngan anu harade dilampah
Jeung harade dina sinembah !
Sinembah arinyana mah
Deuk kumaha deuk saha ogeh
Ari sinembah nyumerep sukma mah
Moal jadi bahan kaula milih asih !
Sabab ceuk sakabeh anu sinembah
Sinembah anu kumaha ogeh
Anu ku arinyana disembah dipunjung punjung
The apanan
Anu ngan sahiji …. !
Anu dina basa urang disebut Anu Nunggal !
Nya eta
Anu ngan sahiji dina wujud
Anu nunggal dina wujud …..
Tapi
Dibedakeun ku sebutan
Dina basa nu beda beda … !
Kaula bakal datang ngalanglang
Pieun nulungan nu barutuh
Pieun mantuwan anu sarusah
Tapi ngan sakur anu Sunda di Pajajaran
Bari Pajajaran anu Sunda
Jeung narunda dina sukma …. !
Di waktu kaula datang ngalanglang
Kaula datang hanteu kadeuleu !
Amun kaula nyarita
Sakur anu ngaku ngaku kadatangan kaula
Jeung majarkeun
Inyana neuleu kaula
Atwa ngadenge kaula nyarita
Masing di nyaraho
Jelema kitu teh jelema sasar maju ka edan !
Bisa oge inyana the kadatangan
Tapi ku sukma anu ngaku ngaku ceunah kaula !
Masing dia nyaraho
Jelema kitu the
Kasandingan nu nyiriwuri !
Kaula datang
Teu ngarupa teu nyawara
Tapi mere ciri
Ku wawangi ….. !
Kitu oge ngan ka arinyana
Anu geus rancage dina hate
Eujeung weruh dina semu anu saestu
Bari ngarti
Dina wangi nu sajati
Eujeung pikir surti lantip
Dina lampah anu hade ……. !

Tunda !

Urang lajeung batur anggeus lila tunda !

regepkeun !
mimiti ti poweieu
powe katujuh bulan katujuh
dina tahun ka 57 kaula jadi Raja di Pajajaran
mimiti ti powe ieu
Pajajaran pindah jagat pindah alam
pindah ka jagat papantunan
pieun langgeng hirup
jero alam panineungan …. !
Pajajaran leungit ti jagat kajayaan
leungit dayeuhna
leungit ngaran Nagarana
leungit ka basa basana ……. !
leungit basana
mawa leungit ka bangsa bangsana … !
Pajajaran undur tina panggung Ka Agungan
nalasan alas panghiyaman
tapi dina nindak pindah jaman
Pajajaran moal ninggalkeun lacak
sejen ti ngaran pieun nu mapay … !
sabab bukti bukti nu kari oge
bakal dipararungkir dimarusnakeun … !
tapi engke jaga
bakal aya nu nyariar
nyaroba nyoba sugan kaguwar
harayang ni,u anu geus leungit
nya hanteu loba anu kapanggih
jeung ti loba anu kapanggih
loba jasa anu teu kaharti !
sabab dihartieun
ku arinyanan anu teu ngarti
tapi harayang disarebut ;oba pangarti !
tapi arinyana mah teu dipercaya
sabab ku nu arieu ngaing pinter tapi barodo
carita arinyana anu bener
dipajarkeun mangmenangkeun Pajajaran !
loba anu nyararoba
harayang muka rahasiahna Pajajaran
tapi moal eudeuk kabaruka
sabab tulakna
pageuh dikeukeuweuk Budak Angon
anu imah inyana di birit leuwi
dipantowan batu satangtung
kasiyeuman ku haneuleum
kakalangkangan ku hanjuang !
sabab
acan wayah
pieun ngalalakonkeun
Pajajaran ngamuk ngarakrak panggung !
beuki loba anu maruruh
tambah loba anu katimu
tapi sabagiyan sabagiayan
anu beuki bae hanteu kaharti
da salalah nyabung nyabungkeun !
acak acakan m=ngajamkeunnana !
jeung dina maruruh
harayang marapay bari diharuwapan !
mapay lacak Pajajaran mah
mudu bari rubak amparan !
jeung mudu araredan heula
ngarilu edan edanan
dina jaman sagala edan
da ngan ti nu keur eeedan !
tembong netrat ka hanteu bener teh !
anu dina nyarukcuk bari nyaksrak
hanteu pipilueun e edanan
ngan arinyana anu diluluguwan Budak Angon
sabab ngan inyana
anu weruh di semuna
bari nyaho di jogona
da inyana mah
lain ngangon kebo disampalan
lain ngangon badak di alas tangtu
tapi kalakay
nu babalatak hanteu dirawat
di patilasan patilasan teu puguh ngaran !
loba anu katimu ku arinyana
tapi loba anu ku arinyana disumputkeun heula
sabab acan wayah mudu dicaritakeun
najan geus raraog
mararenta dilalakonkeun … !
sabab budak angon mah nyaho
dina mangsa anu baris datang
baris ti jelema jelema caropot kedok
rahasiah mararuka sorangan
da ngan inyana
anu nyaho lalakon na
bari tenget
ka sakur nu di jaman edan araredan
pada pada keur ngalalakon
dina panggung sarwa sulaya !
tah eta budak angon nu eta
anu engke jaga baris murwa lalakon anu saestu na
bari ngajajarkeun deui Pajajaran
tengan tengah jaman Bangsa Sunda
ngalaleungitkeun Jiwa Sunda !
tapi mudu ngalaman heula loba lalakon
anggeus nyorang undur jaman datang jaman
saban jaman mawa lalakon
kebelna saban jaman
anu datang piligantian
saruwa jeung wayahna giliran
daratang sukma anu mudu
nyukma
ngusumah
eujeung nitis
eujeung wayahan Raga Dipindah Sukma
darengekeun !
nu kiwari ngamarusuhan urang
jaradina Raja teh
ngan baris datang ka wayah
tanah bugeul sisi ci banten
dijieun kandang kebo dongkol !
tah mimitian ti lebah dinya
sakabeh Nagara nu araya
baris jadi sampalan
sampalan kebo anu barule
nu diangon
ku jelema jangkung
nu tutunjuk di alun alun !
ti harita
sakabeh Raja dibeleng
ditaliyan ku kembang cengkeh
dibeungkeut ku buah pedes … !
aya Raja raja
anu katalian ku jangji sorangan
aya Raja raja
anu kabalenggu sabab katipu
aya Raja raja
anu katalikung sabab ngilu ngilu ulubiung !
geus kitu
laju kebo bile nyekeul bubuntut
bangsa urang narik wuluku
ngan hanteu karasa marudu narik
sabab murah jamang seubeuh hakan
geus kitu
incu incu kebo bule
anu hararideung bari peta eujeung rupa
teu beda kunyuk kunyuk di gunung nyungcung
rasa arinyana leuwih munding ti kebo bule
laju ngaragolan bangsa urang
narumpakan wuluku dina pasangan !
bangsa urang laju lilir
bari eungeuh jaradi badega dijiyeun kebo
tapi hanteu kaburu marudah
sabab ti kaler eujeung ti kulon
datang mantera monyet monyet pararengkeh
ngabuburak kebo bule ti sampalan !
bangsa urang ngeunah seuri
tapi seuri urang Sunda
teu kaburu anggeus
sabab alun alun pada suwung
sampalan diranjah monyet
warung warung diranjah monyet
sawah sawah diranjah monyet
huma huma diacak acak monyet
cawene cawene
rareuneuh ku monyet … !
sagala gala diawut awut ku monyet !
jelema siyeun ku monyet
sarariyeun ku jelema nu jiga monyet
sarariyeun ku jelema nu momonyeteun
sarariyeun ku jelema nu momonyetan
sarariyeun ku jelema nariru niru monyet
tapi masih bae hanyeu kedik
anu maruja
engkena jaradi monyet !
laju panarat dicekel ku monyet
bari diyuk tina cacadan
wulukuna mah
ditarik mudu ku urang ku urang keneh bae !
tah di jaman eta
bangsa urang saeutik hakaneun jeung pakeueun
loba jelema paeh kalati
loba lalaki paeh teu bukti
loba cawene dijijieun pangrepeh
lain hanteu warani
tapi acan wayah pieun nyekek monyet monyet
sanagara ngarep ngarep pelak jagong geura saumur
ngarep ngarep bari hanteu arareungeuh
jaman teh geus ganti lalakon
sabab hawar hawar
di tungtung sagara kaler pang kalerna
ngagulugur ngaguruh harus … !
Garuda megarkeun endok di kandang monyet
genjlong saamparan jagat
ari di urang ?
rame ku nu ngarora eukeur marangpring
prang pring sabuluh buluh gading
dina perang maju ka suda …. !
monyet monyet ngararumpul pating rumpuyuk

tunda batur !

Lajeung

Laju ngamuk bangsa urang
Tapi ngararamuk teu make aturan
Loba anu pararaeh teu boga dosa
Puguh musuh dijieun batur
Puguh batur disebut musuh
Ngadak ngadak loba nu jaradi pangkat
Tapi mararentah cara nu edan
Nu baringung beuki baringung
Nu teu bingung jadi bingung
Budak satepak jaradi bapa
Nu ngaramuk beuki loba beuki rosa
Mani saheng sanagara
Sabab anu ngaramuk
Hanteu beda tawon dipalengpeng saying
Sakur anu hanteu sapikiran sapangadegan
Najan teu biluk ka musuh oge
Laju bae disebut musuh
Dating ka tambah loba
Ani diparaehan teu puguh dosa
Sabuwana dijijieun jagal
Sabab nu sabangsa eujeung urang
Laju perang
Ngalawan 12 bangsa ti 5 nagara
Tapi kaburu disapih
Ku nu daratang ti tanah sabrang
Laju di urang ngadeg Raja
Jelema n amah jelema biasa
Ngan disarebut
Hanteu puguh indung hanteu puguh bapa
Tapi saenyana mah
Memang titisan !
Titisan sukma Raja jaman baheula
Tapi ngindung
Ka Putri Dewata bangsa kadewan
Da puguh titisan Raja
Raja anyar
Hese apes ku rogahala
Ti harita
Ganti deui jaman
Ganti jaman ganti lalakon
Iraha mimitina ganti jaman
Ti mimiti ngadeg Raja
Iraha mimitina ganti lalakon
Hanteu kebel
Anggeus tembong bulan ti beurang
Di susul kaliwatan
Ku bentang gede caang ngagenclang
Di urut Nagara Pajajaran Girang
Ngadeg deui Karajaan
Tapi nu jadi Raja
Lain teureuh Pajajaran eta
Di urang laju deui aya Raja
Tapi Raja para Buta
Diponggawaan ku buta buta
Nu jadi Raja
Lain bae buta duruwiksa
Tapi buta oge teu bisa neuleu
Buhaya eujeung monyet
Ucing garing eujeung ajag
Ngarowotan somah bari disangsara disusah susah
Karesep eta Raja
Diagung agung diugung ugung
Ngadegkeun panto
Teu bisa molongo
Ngadegkeun lawang
Teu bisa muka
Miyara heulang dina caringin
Nyinyieunan pancuran ditengah jalan
Da Rajana …. Raja panyelang
Da ngaran geh jadi Raja
Karesep sakahayang inyana
Hanteu meunang dicaram hanteu meunang dihulag !
Sakalina aya anu wani ngageuingkeun
Anu diporog ku ponggawa buta
Lain sato sato nu ngarowotan somah
Tapi jelemana
Anu ngageuingkeun ngelingan Raja
Da puguh buta buta jaradi ponggawa
Beuki hareup beuki hareup
Raja buta beuki ngabeka !
Jangji inyana mah kieu
Tapi titah inyana mah kitu
Nitah kitu
Tapi jangji inyana mah hanteu dibuktikeun
Raja jangji eudeuk ngagungkeun Agama
Anu jadi gara gara urang kiwari aya di dieu
Tapi lajuna mah
Sakabeh urang Selem
Ku inyana dimudukeun saban saban
Nyenyembah deui berhala
Di gantung di taweuran
Raja jangji eudeuk nyieun somah
Pada jembar eujeung raharja
Tapi nitah ngagarap sawah
Di salah wayah !
Bubutut salah nu ngatur
Panarat pabeulit dina cacadan
Da atu anu ku Raja dititah ngawaluku
Lain jelema prah tarani …. !
Laju n amah
Kembang tarate paeh sawareh
Kembang kapas teu jadi nareuleu
Buwah pare loba anu nareuleu
Hanteu bisa asup dina haseupan
Da anu ngarebonna
Tukang barohong !
Anu taranina
Ngan wungkul jangji !
Anu daragang
Nganngaranjap nu balanja
Anu jaradi pagawe
Loba lunta mawan aja
Jeung ari garawe
Ngahaja dilila lila
Ngarah somah nu disususah
Rurubaha mere loba … !
Anu jaradi ponggawa
Bararunghar tina ba** SENSOR **
Sararenang tina ruruba
Dararagang
Tapi bari nyieun susah usaha somah
Modal dagang arinyana ?
Nya pangkat jeung kakawasaan
Nu ku arinyana diparake nyaringsieunan
Dating ka anu geus sarieun memeh disaringsieunan
Mere kauntungan nginjeumkeun modal
Tapi modal
Anu moal bisa ditagih deui
Kumaha arinyana dagang ?
Daragang bari monggawa
Dating ka pagawean
Meh sakabeh hancaeun gatrah
Lain ku sabab daragang
Tapi memang teu barisa gawe !
Lain hanteu bisa gawe
Ku sabab barodo
Tapi lantaran pararinteur teuing
Ngan pararinteur kabalineur
Ti dinya
Salega buwana
Jadi hakaneun beuki marahal
Jadi somah beuki baringung !

Tunda heula !

Sampuraaaasun, Batur urang susul nu kaliwat jauh

Harita
Jaman laju ganti deui
Asup keuna jaman sato !
Jelema dikawasaan sato
Jelema haying paloba loba sato
Jelema beuki loba nu cara sato
Di jaman eta
Nya darang budak janggotan
Sajamang ku jamang hideung
Sasamping ku samping hideung
Nyoren kaneron tapi teu hideung
Inyana ngageuingkeun anu keur sasar
Ngelingan nu kamalinaan
Mere nyaho ka nu paroho
Tapi euweuh nu ngawaraaaaaaaaro … !
Boro boro deuk ngawaro
Budak janggotan oge
Ku arinyana ditarewak
Diasupkeun ka pangberokan !
Arinyana hanteu areungeuh
Haseup ti pirunan ngebulna beureum
Ditariyupan
Ku monyet monyet anu bareureum !
Laju anu kamalinaan arembong ngawaro
Ngacak ngacak heula saban pasar
Laju ngawut ngawut dapur batur
Manyar arinyana neyangan musuh …. !
Padahal
Arinyana nyiar nyiar pirusuheun !
Sabab arambeuk dipajarkeun teu barisa ngatur nagara !
padahal arinyana nyararho
Monyet arinyana nu harejo
Monyet arinyana nu garading
Saban monyet nu arinyana
Beuki kamalinaan mararabok kakawasaan !
Padahal arinyana pada nyaho
Eta the puguh geh monyet
Hayoooooh dibarere kakawasaan !
Ku naha ngarantep sina monyet monyet kamalinaan ?
Sabab Raja arinyana anu nyontowan
Senang the
Mudu keur hirup !
Beunghar teh
Menungpeung keur pangkat !
Ngarah kapangkatan gede kakawasaan
Mudu monyet monyet dijieun balad
Bari mere monyet monyet kakawasaan …. !
Saha, sahaaaaaaa anu wani mumpang
Ka pangkat meujeuh kawasa
Ka kawasa meujeuh keur jaya
Ka nu keur jaya meujeuh keur beunghar ?
Atuh eudeuk kumaaaaaaaaha ?
Da inyana Raja geh Raja panyeeeeeelang !
Najan pagawe jeung ponggawa inyana anu saralah oge
Najan pagawe jeung ponggawa inyana nyuyusah somah oge
Ku inyana diingkeun bae !
Da puguh Raja dipindah sukma …. !
Kajayaan buta buta jaradi ponggawa jeung pagawe
Kakawasaan monyet monyet anu marabok
Lilana ngan duwa kali ganti Raja pannyelang
Katilu ngadeg
Tapi mahi lila pieun somah kacida sangsara
Dating ka somah ngarep ngarep
Sing caringin reuntas di alun alun !
Sing buta buta jaradi wadal
Wadal polah keneh arinyana
Saban ganti Raja panyelang
Baris aya caringin reuntas
Tapi reuntas na hanteu saruwa !
Iraha bari mimiti aya caringin reuntas ?
Engke amun geus tembong budak angon
Dating ngabejaan anggeus laguna ngarakrak
Panggung enggon kacolah anu e edanan jaradi edan
Geus dating keuna dawuh
Mudu dirubuhkeun jeung didudutan … !
Budak angon hanteu diwaro !
Tapi laju lona nu rebut
Mimiti ti jero daour
Ti dapur laju salembur
Ti salembur laju jadi sanagara …. !
Tapi panggung reyod mah
Hanteu diburak …. !
Nu barodo jaradi gelo
Ngaharapkeun anak ciung !
Budak buncireung
Nyumputkeun monyet beureum dina caringin
Caringin na laju teuntas … !
Tapi … panggung reyod mah
Hanteu dirakrak …. !
Nu barodo garelo deui
Diarojok ojok monyet hideung
Nu ditipu ku monyet beureum
Arinyana harayang sina bulan jeung bentang bae
Anu beurang peuting nyaangan jagat ieu … !
Arinyana mararaksa
Manuk ciung ulah disebut ciung
Ti dinya
Loba deui anu raribut
Mimiti ti dapur deui
Ti dapur dapur jadi salembur
Ti salembur jadi deui sanagara !
Anu karanceuh laju garelut
Diarojok ojok deui monyet beureum
Nu nyararu jadi monyet harideung bulu
Harideung letah harideung deuleu
Tapi beureum hate jeung beureum seja
Seja ngabeureumkeun sa jagat ieu … !
Nu kataripu laju garelut
Ngagelutan sakur anu hanteu saruwa dina sinembah
Ngagelutan batur batur nu geus areungeuh keuna ditipu !
Dimana mana beuki loba nu deuk garelut
Ngan anu areling …. Pada caricing
Arinyana mah ngalalajowan !
Tapi ….. kabeurangan … !
Naeun sabab mantak garelut ?
Marebutkeun warisan samemeh wayah
Nu nu haraweuk haying panglobana
Nu teu daek harayang loba
Nu mudu kawaris
Mararenta bagian arinyana …. !
Tapi warisan mah
Euweuh saurang anu kabagean
Sabab geus direbut
Ku urang sabrang nyekel gadean !
Caringin anu keur eunyeuh
Reuntasna kabawa caah … !
Monyet hideung
Karebut ka sabrang deui
Tapi monyet monyet anu beureum
Antep intip di pipir leuit
Ari monyet monyet anu harejo
Arembong turun ti ruhur panggung
Panggung rubuh !
Dirubuhkeun talaga bedah
Anu bedah ku lini deui !
Kuya bodas, anjing bodas, buhaya bodas
Mararodar disered guntur … !
Ngan beas bodas
Leuleungitna lain kabawa caah
Tapi diacak acak deui ku monyet beureum
Diacak acak deui monyet monyet anu harejo
Diacak acak deui monyet monyet anu garading
Jeung ku begu begu nu sarupa jelema … !
Urang wetan anu geus hareudang
Ku urang kulon nu keur hudang
Hariwang keuna wayah Urang Sunda baris hudang !
Kujang Sunda titinggal kaula
Sina ditarepa deui di sabrang wetan !
Laju … sunda pagirang girang deui tampiyan !
Di mana mana raribut deui
Mararebutkeun leuit anu kararosong
Mararebutkeun jojodog pada caropong !
Rebut ! Beuki rebut beuki rusuh … !
Buta buta laju nyarusup
Sakabeh rupa monyet pada haliwu
Sabab sariyeun ditareumpuhkeun beulahna samangka !
Da memang heueuh
Lapurna nagara the
Gara gara arinyana
Keukeuh harayang bae pangkawasana
Geus hanteu barerek oge
Keukeuh bae mudu turut ngatur nagara
Urang sunda diaradukeun deui
Da sundana sunda goblog
Teu arareungeuh diaradukeun !
Laju maseyaan sakur anu ditaruduhkeun
Maseyaan deungeun maseyaan batur .. !
Sunda maseyaan sunda keneh !
Ngan sunda nu areling
Hanteu paraseya hanteu pagirang girang tampiyan !
Tapi kabarerang …. !
sabab sunda burung paseya jeung sunda edan
sunda edan maseyaan sunda nu teu burung hanteu edan … !
salegana nagara cara keur kahuruwan
loba seuneu loba cai
tah di dinya mah
kara nyarariyar budak angon
seja arinyana deuk marenta tumbal
tapi budak angon anggeus euweuh
geus euweuh dibirit leuwi
geus euweuh panto batu satangtung
tapi haneuleum nu dijieun hateup
hanjuang nu dijieun tihang
euweuh anu areungeuh
jadi pipihan handapeun Pakujajar Ki Pahare !
anu kasampak ku anu ngariyat
ngan kari gagak
nu keur ngelak dina tutunggul
ngabejaan
tapi euweuh saurang anu ngararti !
padahal gagak the ngabejaan
“samangka geus asak di Tegalan Pangperangan !”
Tah eta pitumbaleun pieun pamunah … !
Darengekeun !
Perang di tegalan
Geus moal aya anu bisa ngahalang haling !
Sabab geus karep para lulugu wetang … !
Tapi bisa dikiyasan abeh ulah dating deui ka sunda beak kaluluh !
Sabab Pajajaran mudu ngadeg deui
Mandiri deui jadi Nagara
Anu nengah dina jajaran
Saamparan eujeung satahap
Jeung Nagara nagara anu sahate !

Tunda !

Lajeung batur !

Lengser … !
Ceuk Si Lengser jauh ti tengah tengah tegal
Nun…. !
Ceuk Raja
Anu harita jadi keneh Raja
Tapi ngan Raja dina sebutan
Sabab Nagara inyana mah geus dibogaan deungeun
Kiyasna, Lengser ! kumaha tah kiyasna ?
Si Lengser laju ngomong
Tapi ku Raja hanteu kadenge !
Ceuk Raja tanpa Nagara
Teu kadenge !
Ngomong be dia the torek !
Lain torek dina ceuli
Tapi torek dina piker !
Piker atuh !
Keur jadi keneh Raja
Memang kaula anu mudu dating ka Raja !
Tapi lantaran dia ayeuna
Geus ecag ti jadi Raja
Nya atuh
Anu ngora anu mudu nyampeurkeun ka anu kotolan !
Heueuh bener ! ceuk Raja bari nyampeurkeun
Raja nyampeurkeun Si Lengser
Si Lengser nyampeurkeun Raja !
Laju arinyana nyarampeurkeun kokolot
Nu tilu jadi lulugu
Ngaluluguwan Pajajaran nu eudeuk ka kaler !
Laju Si Lengser harewos
Ulah ngugung ngugung monyet hideung !
Ulah siyeun ku monyet beureum !
Ulah ngelehan bae ka urang wetan !
Ulah mundur ku urang kulon !
Tapi kalebetkeun umbul umbul Pajajaran
Anu bodas sabari hideung
Disulaman
Kujang lalayanah jeung pakujajar !
Ceuk Raja
Tah kitu !
Tengerkeun jaman ganti deui
Nya eta jaman anu baris muka lawang
Pieun mapag powe
Nu mawa jaya tin a sangsara !
Wayah dating Raja panyelang anu kaduwa
Ditanda an heula ku bitu gunung gede
Laju disusul ku tujuh gunung pada garede !
Wayah bakal dilelemahna tegal pangperangan
Amun parek ka urut punduk leuwi Ki Pata Hunan
Geus malang cukang nu nyela bumi !
Girangeun ereng di kutu lampah
Nu nyabrang geus mudu dina eretan !
Jig ! geura narindak !
Tapi ulah ngaliyeuk ka tukang
Ngan sing awas neule ka hareup
Sing telek neuleu ka kenca
Sing teges neule ka Beulah katuhu
Di tukang mah
Batur batur ti Pajajaran any ngaranteur !
Laju nindak anu narindak eudeuk ka kaler
Ka dayeuh paninengan samar kasampak
Tapi tetep ngadeg
Jero harigu saban Sunda Pajajaran !
Ceuk Raja ka anu sakabeh anu marisah ka Beulah kidul
Batur batur ! dulur dulur !
Sakabeh anak sakabeh incu
Buyut, cangah, boa eujeung wareng !
Jeung sakabeh Sunda Pajajaran anu sajati !
Mimiti powe ieu
Pajajaran ganti jaman
Ganti alam teruseun hirup !
Lain urang ngaganti alam ngaganti jaman
Tapi uuuurang
Diganti alam ku ganti jaman
Mimiti powe ieu
Pajajaran pindah
Ti jaman wasa carita
Ka jaman jadi carita
Ti alam hirup samemeh paeh
Ka alam paeh samemeh hirup
Sabab hirup terus terus
Jero angeun Bangsa Sunda
Anu Pajajaran di ngaran Sunda !
Lalakon
Urang lajukeun !
Sabab engke jaga
Ka batur batur jeung dulur dulur
Nu tadi nindak ka kaler
Baris aya nu hiri dengki
Dina seja
Nyilih deui Bangsa Sunda
Nyaram nyaram urang Sunda nararineung ka Pajajaran
Sabab nu saririk hiri dengki
Arinyana siyeun kasili wawangi
Amun Sunda ngadeg deui Pajajaran
Arinyana arembong ngarti
Bong percaya ka budak angon
Nu nyarita
Pajajaran the
Lain ngajajarkeun tangkal nu jiga paku
Tapi ngajajarkeun
Anu salah ti anu bener
Jeung ngajajarkeun
Kabener bebenerna bener !
Arembong arinyana ngarti
Sabab piker arinyana Pajajaran the
Ngahudang hudang panasaran
Nyeunyeuit deui kanyeuri
Nya kanyeuri
Anu baris ngahudangkeun sukma Sunda !
Pajar arinyana
Harti Sunda the
Suhun semet dada
Tegesna mah badega !
Laju saban usuk Bangsa Sunda
Ku arinyana diteuheulkeun ditareundeutkeun
Bangsa Sunda
Mudu nurut bae diparentah digarawekeun
Ku majarkeun
Sampurna na Nagara tunggal ngaran
Mudu dibantu ku Bangsa Sunda !
Padahal
Hehese jeung tarahalna
Eta kabeh bagian Sunda
Ngeungeunahna mah
Nya bagian bae arinyana !
Bangsa Sunda diaradukeun
Tapi dasar Sunda babari dipadaya
Dasar Sunda ngeunah dipuji
Nya araratoh saban saban disina paseya
Neunggeulan deungeun ngagelutan batur
Aratohna ?
Sabab disaban kalang
Sunda deui anu unggul
Sunda deui anu meunang
Sunda deui jadi jawara
Bari Sunda bae nu jaradi wadal
Tapi anu ruhur bae pangkat
Beuki gede bae dina kawasa
Lain Sunda anu jawara
Lain Sunda anu bebela
Engke dina usum rame papanggungan
Jeung anu mamaranggung kamalinaan
Liwat budak angong jeung budak anu janggotan
Ngelingan ka urang Sunda
Bangsa Sunda the lain Badega
Tapi dasar Sunda loba teuing nu barodo
Nya hanteu ngawaaaaaaro !
Ti dinya hanteu kedik anu pabisa bisa
Sewing sewing nyieun harti tina Sunda
Tapi harti anu saestu
Teu kaharti ku para aji
Teu katorah ku para pujangga
Sabab najan oge pararinter
Arinyana hanteu nyaho nyaho acan
Nu kumaha rupa handeuleum
Jeung kun aha hanjuang siang
Da nyarucruk the
Pada kalangsu
Tapi nyarariyar the
Aranggang keneh
Nu areling barisa ngarti
Ngan barudak Sunda nu keur baringung
Nareyangan indung anu ditundung
Marapag bapa pasingsal jalan
Saha nu jadi indung ?
Nya aweuhan tina ngaran
Ngaran Pajajaran samar !
Mantakna ditundung ?
Sabab teu bae ngarti
Ku naha Sunda dijieun tere ?
Saha anu nundung ?
Raja buta ponggawa buta
Eujeung Sunda pada baruta !
Saha nu jadi bapa ?
Nya jaman nu baris dating
Ngahudangkeun sukma Sunda
Ku naha pasingsal jalan ?
Sabab arinyana hanteu nyaraho
Budak angon keur ngalalakon
Dimana ?
Di kalereun lawang gintung
Sa kalereun lawang saketeng
Naeun sabab hanteu nyaraho ?
Lantaran harudang samemeh wayah
Di garieungkeun kuya bodas
Dipadaya ku kuya bodas
Balukarna ?
Kanyeuri nu tambah nyeuri
Kanineung nu beuki teleb
Nya karuhaaaan
Bangsa Sunda eudeuk ngamuk !
Tah eta sabab sabab urang mudu manjangkeun lalakon
Amun Sunda ngamuk ulah motah di salah wayah!
Sabab amun Sunda ngamuk sabari motah
Duwa raksasa jaradi bobotoh
Balukarna ?
Rusuh gede saamparan jagat !
Eta rusuh gede
Memang baris mudu kajadian
Tapi hanteu digara garakeun ku urang sunda !
Tapi di gara garakeun
Monyet beureum jeung monyet hideung
Anu jaradi gara gara gerna perang sanekala !
Keun bae eta mah lain urusan urang
Engke oge ari geus rakacak mah
Monyet monyet hideung teh baris nyaraho
Arinyana the tinggaleun jaman !
Jeung sakabeh Sunda pahilih hilih
Laju arareungeuh
Diparakeyan kedok teu neule jeblog
Da kedok na
Dijieunan monyet anu harideung
Hideung hate hideung piker
Dtang ka jaman nu geus bodas oge
Dimudukeun hideung bae hideung terus !

Tunda !

Lajeung batur !

Darengekeun !
Mimiti ti powe ieu
Urang kabehan parindah alam
Tapi aya bae
Di jagat ieu keneh ieu keneh !
Urang ngahiyang
Teu kadeuleu ku mata jelema
Pieun engke
Di wayah di tatar kaler
Jagat genjlong ku garuda megarkeun endog
Marulang deui ka alam cara baheula … !
Urang daratang deui bari kadeuleu
Tapi ngan kadareuleu ku anu areungeuh !
Sabab dating urang ngawaruga
Dina bangsa nu lain selam !
Urang galling gisik jeung sakabeh jelema
Tapi ngan anu kawaris nu engke baris areungeuh !
Salila urang ngahiyang
Dia kabehan meunang
Nembongan
Dia kabehan meunang
Nyawara
Tapi aya paryaduan
Hanteu meunang katrembong ku sambarang jelema
Hanteu meunang nembongan ka sambarang jelema
Hanteu meunang nyawara ka sambarang jelema
Cindeukna hanteu meunang ka sambarang jelema
Hanteu meunang di sambarang wayah
Kawidi nembongan kawidi nyawara
Ngan di wayah mun kapaksa
Dina waktu anu kajurung ku parelu
Bari hade nu mudu jadi balukar
Ka nu nembongan jeung ka anu ditembongan
Ka nu nyawara ka anu dibawa nyarita
Anu ngarampag
Tangtu bakal kabendon
Lain ku kaula !!!!
Tapi
Ku palolah arinyana !
Denge !
Nu katembong teu ngahaja
Bakal apes salila
Ti powek ka powek deui atawa
Ti caang ka wayah deui caang
Aya pamunahna
Geuwat dia ngarupakeun maung
Nu leumpangna
Ngelesed sabari tungkul
Anu nembongan ngahaja tembong
Teu kawidian hanteu parelu
Bakal apes salila
Opat puluh kali waktu nu tadi
Euweuh pamunahna … !
Nu mantuwan jelema jahat
Nu mantuwan jelema jail
Tangtu baris keuna bebendon
Sabab Pajajaran mah
Hanteu ngajar mudu jahat
Hanteu widi keuna jail !
Sabendon anu karitu
Leungiteun jalan di waktu mulang !
Laju jaradi meyong
Nu baris marodar ku pakarang
Euweuh pamunah na
Nu tutulung di hade gawe
Mantuwan lain liliyuran
Diwidi laluwasa galling gisik di duwa alam
Alam jelema biasa jeung alam Pajajaran !
Jelema ti ruar kalangan urang
Mun nyieun salah ka urang kabina bina
Mun hiri dengki ka urang
Atawa nganyieun ngahihina Pajajaran
Tewak ku dia
Laju puwat keuna kareta Pajajaran
Nu meneran euduek ngaliwat … !
Mun kareta na ditarik kuda opat harideung
Eta pitandaeun
Nu salah the
Mudu dihukum !
Mun nu narikna
Kuda opat barodas
Eta pitandaeun
Nu salah teu bias dihampura
Mun geus inyana tobat
Jangji mowal deui deui
Ka urang nyieun kateungeunaheun
Pulangkeun inyana ka alam inyaman deui
Tapi sina neuleu heula pieun bukti
Nagara Pajajaran di sejen alam
Alam Pajajaran anu ngahiyang !
Lilana urang ngahiyang
Opat jaman kalmia dating
Nu kebelna
Jangkep opat kali 100 taun !
Piliganti saban jaman
T urang mudu aya anu nyilok
Hirup babarengan jeung jelema
Mawa rupa, rupa jelema
Tapi anu mahiwal tin u biasa
Gawe inyana
Nengetkeun nu ti musuh
Jadi deui jelema
Dina seja
Ngahaharuwan Pajajaran
Nyaritakeun uga beunang arinyana nyieun sorangan
Ulah dipodaran !
Keun sina karojor kasiku ku eta uga
Ayeuna dia kabehan
Tuturkeun kaula
Kumaha kula beeeeee !
Urang papag jaman nu bakal dating
Jaman ngadeug deui Pajajaran
Anu jembat hampirana
Anu subur tatanenna
Anu bera dagangeunana
Anu ragem jeung papada nu hade hate
Urang nindak ….
Pareum ….. !
Laju Raja ngudarkeun beubeur
Beubeur cinde, cinde wulung …..
Dikebutkeun !
Leus ! ngileus …………

Ngahiyang

Tunda !

Lajeung batur di buritna Ngahiyangna Pajajaran

Sakabeh nu satiya ka Raja
Teu katembong ku panenjo
Pada leungit tina pandeuleu
Ngan Si Lengser hanteu ngaleungit
Hanteu leungit hanteu euweuh
Ngajentul keur nangkeup tuur
Jiga tunggul sempur eukeur ngabatu
Ceuk sora Raja nu kadeuleu ngan ku Si Lengser
Lengser 1 … kumaha dia ?
Ceuk Si Lengser nu kadeuleu ku sakabeh nu nareuleu
Hanteu kumaaaaha !
Kaula mah
Masih panjang kenenh lalakoneun
Sabab melang ka nu marulang
Nu ka kaler nu ka kulon
Sabab engke
Sunda wetan teu ngeunah angeun
Amun sunda urang di urut dayeuh
Engke unggul di pangaweruh
Eujeung leuwih di pangarti
Bari jembar dipangabisa
Najan dina hirup
Sagala serba dangdarat
Ku sunda wetan
Arinyana baris tampiyan digiringan
Dikuruhan dipendet sunggapan !
Kaula the hirup geus kebel jasa
Encan nyorang ngarasanan ngeunah seuri
Tapi salawasna
Ku deungeun deungeun
Ngarareunah bae disengseurikeun
Tapi engke haying kaula nu ngeunah seuri
Haying resep heuleu ngeunah seuri
Amun engke jaga
Sunda wetan ngarerel letah
Dicekekan Pajajaran mupulan wadal
Da bongan sunda wetan
Jeung papada sunda pagirang girang tampiyan
Tapi
Ngarah kapake dijijieun kokolot
Ngaletakan ngisangan deungeun
Ngajak Pajajaran urang ngagelutan musuh
Tapi bari sina Pajajaran urang nu katempuhan
Ditujuh ku Sunda wetan
Kaula melang ka Pajajaran urang
Nu kiwari mulang ka kaler
Nu engke jaga terus di kaler
Dirawaykeun ku seler seler !
Kaula melang ka arinyana
Eudeuk ngalanglangan arinyana
Eudeuk ngajang ka budak angon
Bari nyiolok tukang mantun
Bari sugan sugan bae kasampak
Jelema surti nu lantip piker
Jeung hade di hateu hade di lampah
Jeung rancage ngarti paeh !
Ceuk sora Raja nu teu kadeuleu
Hade ari kitu mah
Tapi kaula
Ulah ku dia deuk dijauhkeun !
Ceuk Si Lengser
Heu .. euh deuh !
Si Lengser laju nindak mimiti ka kulon heula
Ti kulon laju ka kaler
Laju n amah laju teuing ka manaaa
Tapi najan euweuh nu areungeuh
Si Lengser tetep aya
Ngalanglangan ngalanglangan ….
Ngalanglangan bari nganjang
Bari nyilok nyilok tukang mantun
Inyana mantun
Ngalalakonkeun nu geus kalakon
Nyaritakeun nu baris dating
Eujeung engke tantu kasorang
Ku saha ?
Ku sakabeh bangsa urang
Anu kajongjonan jadi badega
Tapi pantun Si Lengser
Lengser Pantun Bogor Pakulonan
Baris dihaharuwan
Ku sunda teu ngeunah angeun
Lantaran
Catur Si Lengser
Puguh kitu baheula na
Beja Si Lengser
Memang enya di engkena
Kabeh bukti jadi saksi
Begu galuh mumungkus hulu
Kuya bodas unggah darmaga
Kulit munding … jamang laken !
Si Lengser ngalalana
Make tanda ti babaheulna
Eujeung cirri nu tara ganti
Si Lengser sasamping beureum
Samping beureum semu paul
Tapi paul belel jasa
Jamang Si Lengser ?
Jamang nyangsang dina taktak anu kenca
Sebut bodas ka ku lecek
Sebut hideung da boleas !
Gigig inyana ?
Leumpang noyod rada bongkok !
Tara tinggal ti kaneron
Disalendang dikatukangkeun !
Sakapeung osok saiket
Sakapeung satiung iket
Anu semu jeung batik na
Tara bisa disebut tangtu
Tapi aya cirri nu moal pahili
Si Lengser saiket rawing
Si Lengser sabaju rambeng … !
Rupa inyana ?
Bisa ngora tapi jore
Bisa kolot tapi kasep
Bisa kapeung kapeung kadeuleuna
Jaga arca atah tatah
Jaga kohkol encan anggeus
Jag tunda !
Urang tunda di hanjuawang siyang
Urang teundeun di haneuleum siyeum
Ampiheun … pajueun ka hareup
Sampeureun anak incu
Teangeun engke jaga
Tanyaeun nu teu nyaraho ……. !
__________________________________

Di palebahan urut ngumpul jeung misahna urang Pajajaran, engke jaga ngadeg lembur mawa ngaran Tegal Buleud !
Di jaman nu baris dating didinya baris ngadeg Panggodongan
Nu hauna sajangkung kuwung kuwung
Jeung seuneuna
Ngagedang gedang beurang jeung peuting
Keun sina ngagedag gedag !
Pieun di beurang ngahanjuwan garapan
Pieun di peuting jadi tetenger
Ka sakur nu keur marapag
Wayah Pajajaran ngadeg deui …. !
Lain Pajajaran nu baheula lain Pajajaran nu kiwari anggeus leungit, lain Pajajaran nu diarep arep ku kahayang …. !
Tapi Pajajaran anu anyar !
Anu napak dina uga
Dina jajaran anu satahap …..
Sajajar jeung anu satampiyan dina saleuwi
Nya eta
Pajajaran nu salin ngaran
Ngajajar manjang ka wetan
Ngalonjor jolok ka kulon
Dirajaan ku nu sabar
Diratuwan ku nu adil …. !
Saha nu baris ngarajaan ?
Sana anu baris adil jadi ratu ?
Engke oge dia nyaraho ….. !
Ti mana datangna engke arinyana ?
Ti sabrang lautan
Dina mulang
Anggeus ditudung ….. !

Nyanggakeun ….. !

Advertisements